آرایه های کیلومتری در نجوم رادیوییچهل و یکمین جلسه ی خبر نشست دانشکده ی فیزیک در تاریخ 9 خرداد 94 بر گزار می گردد.
عنوان خبر: آرایه های کیلومتری در نجوم رادیویی

ارائه دهنده: آقای سعید فروغی

زمان: ساعت 14:50، سالن سمینار طبقه ی سوم دانشکده فیزیک

 

ارائه دهنده: 
سعید فروغی