آزمودن نقض تقارن لورنتس با استفاده از نوترینوهای اتمسفرهشتادوششمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در روز 18 اسفند 1397 باعنوان‌ آزمودن نقض تقارن لورنتس با استفاده از نوترینوهای اتمسفر برگذار می‌شود.

سخنران خبرنشست: خانم آرشین خواجه‌برج‌سفیدی

روز:شنبه 11 اسفند 1397

ساعت: 14:50

مکان برگذاری خبرنشست: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک 

ارائه دهنده: 
خانم آرشین خواجه‌برج‌سفیدی