کيوان آقابابايي سامانی

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال

تلفن:

031-33913763

پست الکترونیکی:

samani@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website