آهنگریان


كارشناس ارشد راکتور (آزمايشگاه الكتريسيته و مغناطيس و آزمایشگاه الکترونیک)
آقاي محمد آهنگریان

تلفن:

031-33913758

فکس:

031-33912376

ایمیل:

m.ahan@of.iut.ac.ir