آیین نامه ها 

متن کامل شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته 

براي اطلاع از آيين نامه ها ، مقررات و اطلاعيه هاي آموزشي دانشگاه به اداره كل آموزش مراجعه شود.