اثر کالریک برگشت پذیر در لایه نازک FeRhپنجاه و پنجمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 7 اسفندماه 95 با عنوان اثر کالریک برگشت پذیر در لایه نازک FeRh توسط آقای علی قطبی برگزار می گردد.

محل برگزاری خبرنشست: اتاق کنفرانس، طبقه پنجم دانشکده فیزیک

زمان: ساعت 14:30 تا 14:50

ارائه دهنده: 
علی قطبی
فایل ارائه: