احمدی


جمعدار - امین اموال
آقای عبدالرضا احمدی

تلفن:

031-33913737

فکس:

031-33912376