استفاده از نانو ذرات مغناطو الکتریک در دارورسانی هدفمند برای درمان سرطانهفتادمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 19 اسفند 1396 بر گزار می شود.

عنوان خبرنشست: استفاده از نانو ذرات مغناطو الکتریک در دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان

ارائه دهنده: هادی پاپی
زمان: 
ساعت 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
هادی پاپی