اسپین نیم صحیح فوتونها 

پنجاهمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ اول خرداد 94 با عنوان اسپین نیم صحیح فوتونها توسط خانم مریم آقائی برگزار می گردد.

محل برگزاری خبرنشست: اتاق سمینار، طبقه سوم دانشکده فیزیک

زمان: ساعت 14:50 تا 15:10

ارائه دهنده: 
مریم آقائی