انحراف نور ابرنواخترها در اثر خمش فضا-زمانپنجاه و هشتمین جلسه خبر نشست دانشکده فیزیک در تاریخ 9 اردیبهشت 96 توسط خانم معصومه توکلی و با عنوان "انحراف نور ابرنواخترها در اثر خمش فضا زمان" در سالن سمینار طبقه سوم دانشکده برگزار شد.

ارائه دهنده: 
معصومه توکلی