اولین آزمون نظریه نسبیت عام در نزدیکی سیاهچاله‌های پرجرمهفتاد و چهارمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ با عنوان اولین آزمون نظریه نسبیت عام در نزدیکی یاهچاله‌های پرجرم برگزار خواهد شد

ارائه دهنده: مریم آقائی

زمان: ساعت ۱۱:۳۰ روز ۲۹ مرداد ۹۷

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

ارائه دهنده: 
مریم آقائی