دکتر اکبر پروازيان

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه تحقیقاتی:

فيزيک هسته اي

تلفن:

0311-3913713

پست الکترونیکی:

parvazin@cc.iut.ac.ir

Home Page:

Go to Website