علي اکبربابايي بروجني

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال نظري

پست الکترونیکی:

brojeny@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website

تلفن:

031-33913703