دکتر مهدي بارزي

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

031-33913707

تاریخ علم:

https://physics.iut.ac.ir/fa/node/1049