بازگشت به مریخ، مأموریت جدید


  • عنوان خبرنشست: بازگشت به مریخ، مأموریت جدید
  • ارائه دهنده خبرنشست: مریم آقائی ابچویه
  • زمان: شنبه 97/2/22، ساعت 15:10- 14:50
ارائه دهنده: 
مریم آقائی ابچویه