بررسی عامل مؤثر بر دینامیک داخلی کهکشان NGC1052-DF2هفتاد و هشتمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 12 آبان 1397 با عنوان  بررسی عامل مؤثر بر دینامیک داخلی کهکشان NGC1052-DF2 برگزار خواهد شد.

ارائه دهنده: خانم مریم آقائی

زمان: ساعت 14:50 روز 12 آبان ۹۷

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
خانم مریم آقائی