دکتر احمد برزو

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

كيهان شناسي

تلفن:

031-33913705

پست الکترونیکی:

a.borzou@ph.iut.ac.ir