تغییر رنگ گلها از طریق انتخاب در RNAهاشصت و چهارمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 4 آذر 1396 بر گزار شد.

عنوان خبرنشست: تغییر رنگ گلها با انتخاب RNAها

ارائه دهنده: سارا ورادی
زمان: ساعت 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
سارا ورادی