تورم کیهانی و چگالش بوز-اینشتینشصت و هفتمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 14 بهمن 1396 بر گزار می شود.

عنوان خبرنشست:  تورم کیهانی و چگالش بوز-اینشتین

ارائه دهنده: مریم آقائی
زمان:
ساعت 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
مریم آقائی