جایزه نوبل فیزیک در سال 2017: رصد امواج گرانشی 

شصتمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 29 مهر 1396 بر گزار شد.

عنوان خبرنشست: جایزه نوبل فیزیک در سال 2017: رصد امواج گرانشی

ارائه دهنده: مریم آقائی
زمان: ساعت 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

ارائه دهنده: 
مریم آقائی