جایزه نوبل 2018 فیزیک



عنوان خبرنشست: جایزه نوبل 2018 فیزیک

ارائه دهنده خبرنشست: ناهيد يزدي

زمان: شنبه 97/7/21، ساعت 14:50-15:10  

مکان: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
ناهيد يزدي