حالتهاي همدوس در سیستمهاي زیستیچهل و چهارمین جلسه ی خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 23 ابان 94 از ساعت 14:50 دقیقه تا 15:10 دقیقه در اتاق سمینار طبقه ی سوم دانشکده ی فیزیک برگزار شد. 

خبر نشست چهل و چهارم با عنوان "حالتهاي همدوس در سیستمهاي زیستی" توسط آقای دکتر سالاری ارائه گردید.

ارائه دهنده: 
آقای دکتر سالاری