خبرنشت شصت و نهمشصت و نهمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 12 اسفند 1396 بر گزار می شود.

ارائه دهنده: حمید نوری
زمان: 
ساعت 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
حمید نوری