دارورسانی هدفمند به کمک نانوذرات مگنتو الکتریکشصت و سومین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 20 آبان 1396 بر گزار شد.

عنوان خبرنشست: دارورسانی هدفمند به کمک نانو ذرات مگنتو الکتریک

ارائه دهنده: سعیده مختاری
زمان: ساعت 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
سعیده مختاری