دستاوردهای Chang'e 4


 

هشتادوپنجمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در روز 4 اسفند 1397 باعنوان‌ دستاوردهای Chang'4برگذار می‌شود.

سخنران خبرنشست: همایون انجم‌شعاع

روز:شنبه 4 اسفند 1397

ساعت: 14:50

مکان برگذاری خبرنشست: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک 

ارائه دهنده: 
همایون انجم‌شعاع