دستیاران آموزشیراه اندازی طرح TA ( دستیار آموزشی) در دانشکده فیزیک

             با توجه به حجم زیاد مطالب دروس پایه فیزیک مانند فیزیک1 و فیزیک 2 رشته های فنی ـ مهندسی و دروس فیزیک پایه 1 و 2 رشته  های فیزیک ، شیمی و ریاضی و نیاز به رفع اشکال ، و حل تمرین بیشتر و ارزیابی منظم تر از دانشجویان و با هدف ارتقاء آموزش دروس پایه و افزایش ساعات رفع اشکال ، بااستفاده از مشارکت دانشجویان دوره دکتری از نیمسال اول سال 86-85 طرح دستیاران آموزشی باحمایت معاونت محترم آموزشی دانشگاه در دانشکده فیزیک راه اندازی شد. این طرح ابتدا شامل درس فیزیک1 بود و از نیمسال دوم 86-85 فیزیک 2 و بقیه دروس پایه را نیز در بر گرفت . فعالیت های مربوط به این طرح عبارت اند از :

1 ـ ایجاد یک مرکز در دانشکده فیزیک به نام اتاق رفع اشکال که از صبح تا عصر یکسره باز است و دانشجویان دورة دکترای فیزیک طبق برنامه اعلام شده به رفع اشکال این دروس می پردازند.

2 ـ تشکیل کلاسهای تمرین در ساعت30 : 13 ـ 30 : 12 و هر روز که طبق برنامة از قبل اعلام شده تمرین ها ی مشخص یا نمونه های سئوال امتحانی در این کلاس ها حل می شوند. ( با توجه به نظر سنجی و استقبال دانشجویان از کلاسهای تمرین که ابتدا در دانشکده فیزیک بنا نهاده شد، این کلاسهای تمرین به دانشکده های ریاضی و فیزیک تسری بخشیده شد )

3 ـ برگزاری 2 یا 3 کوئیز متمرکز ( به صورت تشریحی ) در طول ترم طبق برنامه از قبل اعلام شده و تصحیح و اعمال نتایج

نشان دادن برگه های امتحانی میان ترم و پایان ترم به دانشجویان متقاضی به منظور پی بردن دانشجویا ن به اشکالات خود و سعی در برطرف کردن اشکالها