دكتر مريم حسنوند

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه تحقیقاتی:

فيزيک هسته اي

تلفن:

0311-3913718

پست الکترونیکی:

hassanvand@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website