دومین مدرسه ی یکروزه پلاسمای کوارک- گلو ئون از دیدگاه هولوگرافی