دکتر احمد شيراني بيد آبادي

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه تحقیقاتی :

فيزيک هسته اي

تلفن:

0311-3913714

پست الکترونیکی:

shirani@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website