رئیس دانشکده فیزیک
پرویز کاملی

تلفن:

031-33913756

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

kameli@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website