رئیس دانشکده فیزیک
پروفسور پرویز کاملی

تلفن:

031-33913756

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

kameli@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

http://kameli.iut.ac.ir