رحمانی


کارشناس ارشد فیزیک هسته ای
آقای خالید رحمانی

تلفن:

031-33915154

فكس:

031-33912376

ایمیل:

kh.rahmani@of.iut.ac.ir