رد پای آب در سیاره سرخچهل و ششمین جلسه ی خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 7آذر 94 از ساعت 14:50 دقیقه تا 15:10 دقیقه در اتاق سمینار طبقه ی سوم دانشکده ی فیزیک برگزار می شود. 
خبر نشست چهل و ششم با عنوان "رد پای آب در سیاره سرخ" توسط خانم زهرا میرزائیان ارائه می گردد.

ارائه دهنده: 
زهرا میرزائیان