آقای سید مجتبی رسولی

سمت:

کارشناس ارشد مواد- سرامیک