روز پ‍‍ژوهشهمایش روز پژوهش در دانشکده فیزیک

همایش سالانه اساتید دانشکده فیزیک در هفته پژوهش در تاریخ 17 آذر ماه 1395 برگزار می گردد. این همایش به منظور آشنایی با دستاوردهای پژوهشی دانشکده، مرور فعالیتهای پژوهشی یک سال گذشته و معرفی برنامه های آینده اجرا می شود.

 

برنامه سخنرانی دانشکده فیزیک برای هفته پژوهش