دكتر صدیقه سجادیان

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

کیهان‌شناسی

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

s.sajadian@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website