سرپرست تحصیلات تکمیلی
دكتر وحيد سالاري

تلفن:

031-33913709

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

vahidsalari@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

http://salari.iut.ac.ir