سرپرست تحصیلات تکمیلی
فرهاد شهبازي

تلفن:

031-33913755

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

shahbazi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website