سمينار وي‍ژه: اولین آزمایش ارزیابی امکان‌پذیری و شبیه‌سازی‌های تکمیلی برای پروژه EXL