سمينار وي‍ژه: برانگیختگی‌های جمعی در پلاسمای کرومودینامیک کوانتومیبرانگیختگی‌های جمعی در پلاسمای کرومودینامیک کوانتومی

دكتر نويد عباسي

دوشنبه 96/08/29 ساعت 13:30 سالن سمينار