سمینار هفتگی: اندازه گیري جرم نوترینوها با استفاده از شواهد مشاهداتی افزایش خوشه بندياندازه گیري جرم نوترینوها با استفاده از شواهد مشاهداتی افزایش خوشه بندي
 

  • ارائه دهنده: دکتر راضیه امامی

  • زمان: شنبه، 97/2/8، ساعت 15

  • مکان: دانشکده فیزیک، طبقه سوم، سالن سمینار