سمینار هفتگی - تاثیر فوتونیک بر جهان با نگاه ویژه به لیزرهای فیبری و کاربردهای آنتاثیر فوتونیک بر جهان با نگاه ویژه به لیزرهای فیبری و کاربردهای آن

  • ارائه دهنده: مسعود ملائی
  • زمان: شنبه 97/2/29، ساعت 14:00
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

خلاصه:

اثر فوتونیک به عنوان یک تکنولوژي تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی غیر قابل انکار و به دلیل کاربردهاي فراوان آن این اثرگذاري بر فرهنگ جوامع و به تبع آن زندگی افراد کاملا مشهود است. فوتونیک به عنوان یک تکنولوژي راهبردي و کلیدي در سالهاي اخیر توجه بسیاري از متخصصین را در سراسر جهان به خود جلب کرده است، به طوري که کشورهاي توسعه یافته وعموم کشورهاي درحال توسعه سرمایه گذاري قابل توجهی در این بخش کرده اند. گستره کاربرد این صنعت بسیار وسیع بوده به نحوي که هم صـنایع اساسـی مثـل کشـاورزي و هـم صنایع ثانویه مثل بازي سازي(خودت درستش کن اسم صـنعتش) از قابلیـت هـاي ایـن تکنولـوژي اسـتفاده میکنند. صنعت فوتونیک را میتوان به سه قسمت عمده تقسیم کـرد: (1) هسـته اصـلی، ( 2) محصـول هـاي توانمند شده و (3) سرویسهاي توانمند شده که درآمد جهانی آن بالغ بر 10 هزار میلیارد دلار است. لیزر بـه عنوان یکی از هسته هاي اصلی این صنعت نقش بسیار تعیین کننده اي را ایفا میکنـد و باعـث پیشـی گـرفتن رشد سالانه این صنعت از متوسط رشد جهانی شده است. عملکرد فوق العاده لیزرهاي فیبري و مزیتهاي این لیزر باعث شده است تا لیزرهاي فیبري بیش از 50 درصد بازار لیزر را دراختیار بگیرد. کاربردهاي این لیزر در پزشکی و در تحقیقات صنایع دفاعی و دیگر صنایع، باعث رشد تقاضا از این نوع لیزرهـا شـده اسـت. در ایـن سمینار سعی میشود تا به طور خلاصه به وضعیت صنعت فوتونیک و رشد بخـش هـاي مختلـف ایـن صـنعت همراه با تاثیر آن بر روي صنایع دیگر و اقتصاد جهانی پرداخته شود. و در آخر بـه مبـانی لیزر هـاي فیبـري و کاربردهاي آن به صورت بسیار اجمالی اشاره خواهد شد.