سمینار هفتگی - تک-فوتون، لرزاننده، و شانه در فناوری کوانتومیتک-فوتون، لرزاننده، و شانه در فناوری کوانتومی

  • ارائه دهنده سمینار: دکتر مهدی عبدی
  •  شنبه، 18/12/97، ساعت 15:10
  •  اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک