سمینار هفتگی: ساختارهای دو بعدی مواد بستری برای نظریه مکانیک کوانتومی؛ از کوانتوم بنیادی تا فناوری کوانتومیساختارهای دو بعدی مواد بستری برای نظریه مکانیک کوانتومی؛ از کوانتوم بنیادی تا فناوری کوانتومی

  • ارائه دهنده: دکتر مهدی عبدی
  • زمان: شنبه 96/12/5، ساعت 15:10
  • مکان: سالن سمینار