سمینار هفتگی - شبيه‌سازي يك سلول دوقطبي شبكيه‌ي قرار گرفته در يك ميدان الكتريكي خارجي؛ رهيافت ايمپلنت شبكيهشبيه‌سازي يك سلول دوقطبي شبكيه‌ي قرار گرفته در يك ميدان الكتريكي خارجي؛ رهيافت ايمپلنت شبكيه

  • ارائه دهنده: حسن باسره (دانشگاه صنعتی وین، اتریش)
  • زمان: شنبه 97/08/05، ساعت 15:10
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک