سمینار هفتگی: فن آوريهاي جدید کوانتومی و هوش مصنوعیفن آوريهاي جدید کوانتومی و هوش مصنوعی

دکتر وحید سالاري

شنبه 96/10/02 ساعت 15:10 سالن سمينار