سمینار هفتگی - مواد مولتی فروئیکمواد مولتی فروئیک 

  • ارائه دهنده: دکتر حسین احمدوند
  • زمان: شنبه 97/08/12، ساعت 15:10
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

چکیده:

مواد چنـد فروئی دسـته جدیـدي از مـواد پیشـرفته هسـتند کـه همزمـان شـامل دو یـا چنـد نظـم فرومغناطیس/پادفرومفناطیس، فروالکتریک و فروالاستیک میباشند. برهمکنش بین نظم مغناطیسـی و نظـم فروالکتریکی باعث ایجاد پدیده مگنتوالکتریک میشود که هم از نظـر فیزیـک و هـم از نظـر کـاربردي داراي اهمیت است. با کمک این برهمکنش، میتوان خواص مغناطیسی را به کمک میدان الکتریکی کنترل کرد. دراین سخنرانی به معرفی این مواد و اثرات برهمکنشی پرداخته میشود. همچنین برخی از نتایج تجربی جدیـد در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد.