سمینار هفتگی: نظریه‌‌ی برهمکنش اسپین ـ شبکه در یک یخ اسپینی کوانتمینظریه‌‌ی برهمکنش اسپین ـ شبکه در یک یخ اسپینی کوانتمی

دكتر فرهاد شهبازي

شنبه 96/07/22 ساعت 15:10 سالن سمينار