سمینار هفتگی: نظریه ي برهمکنش اسپین ـ شبکه در یک یخ اسپینی کوانتمینظریه ي برهمکنش اسپین ـ شبکه در یک یخ اسپینی کوانتمی

دكتر فرهاد شهبازي

شنبه 96/09/04 ساعت 15:10 سالن سمينار