سمینار هفتگی - پدیده همزمانی در نانو نوسانگرهای گشتاور اسپینی و اسپین هالپدیده همزمانی در نانو نوسانگرهای گشتاور اسپینی و اسپین هال

  • ارائه دهنده: دکتر افشین هوشنگ
  • زمان: شنبه 97/2/29، ساعت 12:00
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

خلاصه:

نوسانگرهاي گشتاور- اسپینی(STO) به دستهاي از ادوات جدید بر مبناي اسپین تعلق دارند که قابلیـت کـار در بازه فرکانسی وسیعی داشته و از نرخ مدولاسیون بالایی بهره برده و کاربردهاي وسیعی در زمینه ذخیـره و انتقال دادهها، شناسـاگرها، ارتباطـات بـی سـیم و انجـام فرآینـدهاي منطقـی( operations logic) و منطـق کوانتومی دارند. این ادوات براي کار پدیده هاي فیزیکی مختلفـی را بـه کـار مـی گیرنـد از جملـه ابرمقاومـت مغناطیســـی( GMR magnetoresistance Giant)، مقاومـــت مغناطیســـی تـــونلی( Tunneling  TMR, Magnetortesistance)، انتقال گشتاور اسپینی( torque transfer spin) و پدیده هال اسپینی( spin effect Hall) .در این سمینار سه گروه از ادوات اسپینی مورد بررسی قـرار گرفتـه و حالـت هـاي دینـامیکی مغناطیسی( modes magnetodynaical) آنها تحلیل میگردد. علاوه بر آن، پدیده همگـامی یـا همزمـانی( synchronization) در ادواتی داراي چندین نانو نوسانگرد آنها مورد توجه قرار میگیـرد. چـرا کـه پدیـده همگامی باعث میشود توان خروجی این ادوات به طرز قابل توجهی افزایش یافته و یکنواختی و همگنی ویـژه حالتهاي مغناطیسی افزایش مییابد. تمامی این بررسیها و فهم چگونگی عملکرد این نوع ادوات راه را براي نسل بعدي کامپیوترهایی که دیگر بر مبناي ترانزیستور نیستند را هموار مـی کننـد. همچنـین دورنمـاي ایـن ادوات اسـتفاده از آن هـا در سـاخت کامپیوترهـا ي نورومورفیـک( computers neuromorphic) اسـت کـه عملکردي مشابه با مغز انسان دارند.