سمینار هفتگی - Scanning Tunneling Microscopy of Guanine/GNRheterostructureScanning Tunneling Microscopy of Guanine/GNRheterostructure

  • ارائه دهنده:  امیررضا قسامی
  • زمان: شنبه 97/10/01، ساعت 15:10
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
 
خلاصه سمینار: 
یکی از ابزارهاي بهروز تشخیص مولکولی و کاندیداي آینده توالی یابی سریع DNA استفاده از روش حسگري الکترونیکی مولکولها با بررسی ترابرد الکترونی در آنهاست. در میان روشهاي مختلف تشخیص نوع مولکـول به کمک خواص الکترونیکی آن، استفاده از مواد کربنی با ابعاد کم و بخصوص نانو ریبونهاي گرافنی، احتمالا در دهه حاضر راهی نو در زمینه توالییابی DNA و RNA خواهد گشود. به عنوان بخشی از هـدف سـاخت دیوایسی مولکولی براي توالی‌یابی سریع، تـیم مـا در آزمایشـگاه میکروسـکوپ تونـل زنـی الکتـرون ( STM ) دانشگاه یونیسـت اقـدام بـه بررسـی سـاختار مولکـول گـوانین و کریسـتال نـانوریبون گرافنـی نمـودیم و از ابرپردازنده‌هاي KISTI براي محاسبات LDOS این ساختار استفاده کـردیم تـا انطبـاق مـدل بـرهم کـنش ساختار با داده‌هاي تجربی تونلزنی اسپکتروسکوپی STS را بررسی کنیم.