سمینار ویژه - ترکیبی از نشانه‌های چندحسی در محیط های پویا: از نورون به رفتارترکیبی از نشانه‌های چندحسی در محیط های پویا: از نورون به رفتار

  • دکتر مهدی ادیبی
  • زمان: سه‌شنبه، 21/12/97، ساعت 13:30
  • مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک